Afwezigheden


Afwezigheden zonder wettiging
Uw kind mag zonder wettiging (bv. een ziektebriefje) afwezig blijven als het niet leerplichtig is. Een leerling is leerplichtig zodra het in het lager onderwijs start of 6 jaar wordt.

Een leerplichtige leerling mag in de volgende gevallen zonder wettiging afwezig blijven:

 • bij de begrafenis of het huwelijk van naaste familieleden

 • om een familieraad bij te wonen

 • bij een oproeping of dagvaarding voor de rechtbank

 • op feestdagen die verbonden zijn met de religie of levensbeschouwing van uw kind

 • om persoonlijke redenen, als u toestemming krijgt van de directeur

 • als de school onbereikbaar is, bijvoorbeeld bij zwaar winterweer of een staking van het openbaar vervoer

 • als topsportbelofte:

  • om deel te nemen aan een sportieve manifestatie

  • max. 6 lestijden om te trainen voor tennis, zwemmen of gymnastiek

 • om te revalideren, met toestemming van de directie

 • in uitzonderlijke gevallen als kind van een binnenschipper, kermis- of circusexploitant, of woonwagenbewoner 

Breng wel altijd de school op de hoogte. De school kan een doodsbrief, oproepbrief,... als bewijs vragen.

Wegens ziekte
Is uw kind ziek en niet leerplichtig, dan is een ziektebriefje niet nodig. Hou er wel rekening mee dat een kleuter 220 halve dagen aanwezig geweest moet zijn om te mogen starten in het lager onderwijs.

Is uw kind leerplichtig, dan mag u 4 keer per schooljaar als ouder zelf een ziektebriefje schrijven, telkens voor maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen. Is uw kind vaker of langer ziek, dan hebt u sowieso een medisch attest van een dokter nodig. De dokter geeft een medisch attest als hij vaststelt dat uw kind inderdaad ziek is. De dokter kan geen medisch attest geven voor een ziekte die genezen is. In 3 gevallen mag een school een medisch attest weigeren:

 • de dokter heeft een dixit-attest geschreven. De dokter schrijft dat uit als u pas bij de dokter komt als uw kind weer genezen is. Een dixit-attest geeft aan dat het kind zegt dat het ziek was, maar de dokter dat niet meer kan vaststellen.
 • het ziektebriefje is geantedateerd. De datum van het attest valt dan later dan de ziekteperiode van het kind. Ook als de begin- of einddatum vervalst lijkt, mag de school weigeren.
 • het ziektebriefje vermeldt een reden die niet met het kind te maken heeft, zoals de ziekte van een ouder.

Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Andere afwezigheden
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:

 • Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad.
 • Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties.
 • De deelname aan time-out-projecten.
 • In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.

Opgelet: Het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Problematische afwezigheden
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. 

Helpt dat niet, dan is het mogelijk dat het parket ingelicht wordt. Als uw kind te vaak ongewettigd afwezig is, dan kan het ministerie van Onderwijs en Vorming een eventuele schooltoelage terugvorderen.