Aanmelden - InschrijvenHierbij bezorgen we u informatie betreffende de inschrijving van uw kinderen in onze basisschool. 

Start de zoektocht naar een plaats voor uw kind (ongeveer) een jaar voor het naar school gaat want de school kan al een jaar op voorhand starten met inschrijven.

U moet inschrijven als

- uw kind voor het eerst naar school gaat.

- uw kind van school verandert.

Wanneer uw kind in dezelfde school blijft, hoeft u niet elk jaar opnieuw in te schrijven. Ook niet wanneer hij/zij van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar gaat.

=> Heeft u interesse in onze school?

Kom dan zeker eens langs voor een kennismaking en rondleiding op onze school. 

U kan ons telefonisch of via mail contacteren om een afspraak te maken.

=> Wanneer?

De inschrijvingen in het basisonderwijs in Lochristi voor het schooljaar 2024 - 2025 gebeuren via een aanmeldsysteem. 

=> Veranderen van school?

* Als je kind al ingeschreven is in een andere school, dan kan je nog veranderen van school. Natuurlijk wel op voorwaarde dat er plaats is in de nieuwe school van uw keuze. Veranderen kan op elk moment van het schooljaar. Vertel aan de nieuwe school dat je kind al eerder ingeschreven was. De ‘oude’ school wordt automatisch op de hoogte gebracht van de schoolverandering.

=> Hoe aanmelden?

Wie moet zich aanmelden?

* Alle kleuters geboren in 2022 

* Alle kinderen - ouder dan 2022

Voorrangsgroepen

* van 01 september 2023 tot 20 februari 2024 mogen kinderen van personeel én kinderen behorende tot eenzelfde leefeenheid* van reeds ingeschreven kinderen, aanmelden.

* LET OP !!  

Voorrangsregeling: niet aangemeld vóór 20 februari?

Je dient je aan te melden maar je hebt nog steeds voorrang. 

*leefeenheid: kinderen wonenden onder hetzelfde dak: broers en zussen, nieuw samengestelde gezinnen, ...

Nieuwe leerlingen melden aan via de website

* tussen 27 februari 9 uur tot en met 19 maart 16 uur 2024 

* het tijdstip van aanmelden heeft GEEN invloed op het al dan niet toekennen van een plaats

* als ouder kies je in welke scholen je wil aanmelden

* als ouder bepaal je de schoolvolgorde: op 1 de school die het meest je voorkeur geniet enzoverder

Criteria bij bepalen van de volgorde wie een inschrijvingsticket krijgt

  1. Schoolkeuze
  2. Afstand van de school
  3. Toeval

=> Hoe inschrijven?

Inschrijven? Ticket nodig als bevestiging 

* Je ontvangt voor 19 april 2024 via e-mail een ticket als bevestiging van inschrijving.

* Ontvangt u geen ticket, dan is het mogelijk om jouw gegevens te noteren op de wachtlijst

Inschrijven

* Inschrijven van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024

Wanneer u beslist om uw kind in te schrijven, maakt u een afspraak met de school binnen bovengenoemde periode. 

U brengt de volgende documenten mee: een identiteitskaart OF een isi+-kaart van het ziekenfonds OF een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

Ik ben niet-Belg. Welke documenten moet ik voorleggen?

Je schrijft je kind in met dezelfde documenten als alle kinderen. Als niet-Belg kan je ook de volgende documenten gebruiken:

  • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  • Reispas voor vreemdelingen die niet in België geboren zijn en niet in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven

Kinderen zonder papieren

Elk kind heeft recht op onderwijs. Daarom kunnen scholen ook kinderen en jongeren inschrijven die alleen documenten uit het land van herkomst of die zelfs geen officiële documenten hebben (bijvoorbeeld omdat ze illegaal verblijven in ons land). Het kind of de jongere moet in dat geval bij de inschrijving aanwezig zijn.

Kinderen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs

Samen met de ouders, het CLB en enkele leerkrachten organiseren we een gesprek over de aanpassingen die nodig zijn om een kleuter/leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum, óf in een individueel aangepast curriculum.

Bewijs van inschrijving

Wanneer u het het schoolreglement en opvoedingsproject voor akkoord ondertekent, is de inschrijving geldig en krijgt u een bewijs van inschrijving, met vermelding van de dag en het uur. 

Eénmaal uw kind is ingeschreven, kan u dicht bij de instapdatum een afspraak maken voor ‘een peuterwenmomentje’ en kan men kennismaken met de klaswerking bij de peuters. 

Gescheiden ouders

Het beste is dat jullie je kind samen gaan inschrijven op school. Kan er maar 1 ouder gaan? Dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving. Als de school weet dat die andere ouder niet akkoord gaat, moet ze de inschrijving weigeren.

Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo'n inschrijving weigeren.

Na 13 mei 2024

Wanneer u niet tijdig inschrijft met een ticket, vervalt jouw ticket en wordt de gereserveerde plaats vrijgegeven voor kinderen op de wachtlijst. 

Vrije inschrijvingen 

* Vanaf 23 mei 2024 zijn er vrije inschrijvingen voor de nog open plaatsen

* Principe -> eerst is eerst

Procedure wachtlijst 

* Als er een plaats vrijkomt, wordt de eerstvolgende van de wachtlijst gebeld.

* Als die op dat moment niet bereikbaar is, spreken we een boodschap in op de voicemail en sturen we een e-mail. 

* Wij verwachten binnen de 5 dagen een antwoord of de plaats wel of niet benut wordt. 

-> Als we na 5 dagen geen reactie krijgen, vervalt deze plaats en verwittigen we de volgende op de lijst. 

-> De kandidaat wenst de plaats wel:

     -  Op een afgesproken moment moeten de inschrijvingspapieren ingevuld en ondertekend worden op school. 

  • Als dit niet gebeurt zonder verwittiging, vervalt het recht op inschrijving en wordt de eerstvolgende van de wachtlijst verwittigd.  

Instapdata schooljaar 2024 - 2025

=> Instapdata voor peuters

geboren tot en met...

komen na ...

dus vanaf...

01/03/2022

Zomervakantie

02/09/2024

04/05/2022

Herfstvakantie

08/11/2024

06/07/2022

Kerstvakantie

06/01/2025

01/08/2022

Instap 1 februari

03/02/2025

10/09/2022

Krokusvakantie

10/03/2025

22/10/2022

Paasvakantie

22/04/2025

02/12/2022

Hemelvaart

02/06/2025

* Ook de kleuters die geboren zijn tussen 03/12/2022 en 31/12/2022 en pas instappen op 1 september 2025 kunnen ook best al inschrijven.

* Is uw kindje later geboren?
Dan mag het pas inschrijven voor het schooljaar 2025 – 2026.

=> Uitzonderingen

Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata, maar gelden nog wel de capaciteitsnormen zoals vermeld in het schoolreglement en op de website (actueel). 

Deze regel geldt ook voor leerlingen van de lagere school.