Personeelsvergadering 12 juni 2017


Zorgzaamheid

Omschrijvingen

 • Zorg dragen voor kinderen betekent dat ze zich veilig en geborgen voelen. Dit is een voorwaarde om te kunnen groeien en te kunnen leren

 • Door het goede voorbeeld te geven kunnen ook kinderen leren zorg dragen voor elkaar, hun omgeving en hun materiaal

 • Kinderen zorg leren dragen voor eigen materiaal, andermans materiaal, de natuur, gezonde voeding ...

 • Op tijd zijn ... (op school, met taken ...)

 • Iedereen heeft hetzelfde doel: een kind zich goed laten voelen waardoor het in staat is om te leren en een haalbaar toekomstplan te realiseren

 • Zorgzaam omgaan met elkaar is de basis om tot leren te komen

 • Respect is de bouwsteen van de samenleving

 • Zorg dragen voor materiaal: basisattitude

 • Omdat het belangrijk is om zorg te dragen voor elkaar, als mens, maar ook voor een ander zijn spullen

Voorstel
Om goed te kunnen leren en groeien is het belangrijk dat we in de eerste plaats zorg dragen voor onszelf, de anderen en de wereld rondom ons. Respect ervaren geeft iedereen extra kansen om te groeien.

Acties
 • Kinderen elke dag warm verwelkomen op de speelplaats of in de klas: persoonlijke goedmorgen, knuffel ...

 • Kinderen troosten die verdriet hebben

 • Op niveau van de kinderen gaan zitten en oogcontact hebben tijdens een gesprek

 • Aandacht hebben voor het welbevinden

 • Op zoek gaan naar persoonlijke raakpunten met het kind

 • Godsdienstlessen: respect voor moeder aarde

 • Project gezonde voeding: om 10 uur enkel fruit, geen chocomelk

 • Kindcontacten

 • Zorgen dat de kinderen genieten van de bosklas

 • Tijd maken voor de kinderen

 • Leefregels: eetzaal, studie, speelplaats ...

 • Oogcontact hebben

 • Tijd nemen voor elkaar

 • Sociaal rapport

 • Zorgbeleid (regelmatig bijsturen)

 • M-decreet toepassen

 • Kindcontacten

 • Gezondheidsbeleid

 • Kinderen attent maken op het respectvol omgaan met elkaar, met materiaal

 • Kindopvolging, kindcontacten, bijwerken na afwezigheid, stellingenspel spelen, samen afspraken maken o.a. op speelplaats, gezelschap bij ziekte (binnen blijven)

Geloven in

Omschrijvingen
 • Zonder vertrouwen kan je niet aan de slag

 • Blijven geloven in elkaar, de ander en jezelf

 • Als kinderen voelen dat je in hen gelooft, ontwikkelen ze een positief zelfbeeld en een gezonde dosis zelfvertrouwen (opnieuw een voorwaarde om te groeien)

 • Katholieke school

 • Geloven in elkaar en jezelf

 • Kinderen kansen geven om tot ontwikkeling te komen

 • Vertrouwen is een basisgedachte: ouders in school en leerkrachten, leerkrachten in kinderen en ouders, kinderen in leerkrachten en elkaar

 • Belang van zelfvertrouwen, zelfkennis, eigen sterktes en zwaktes kennen

 • Je plaats in de groep verzekeren

Voorstel
Om goed te kunnen leren en groeien is het nodig dat iedereen gelooft en vertrouwen heeft in de mogelijkheden van kinderen.

Acties
 • Geloven dat afspraken worden nageleefd

 • Vertrouwen dat we zorg dragen voor elkaar (groot voor klein, speelplaats, eetzaal ...)

 • Het vertrouwen van de ouders om voor hun kinderen te zorgen

 • Geloven in het team

 • Verantwoordelijkheid geven: bv. kleuter van de dag die taken kan uitvoeren, takenkinderen in de lagere school

 • Een kind nooit opgeven, blijven helpen en ondersteunen

 • Misvieringen

 • Bidden voor het eten

 • Gebed in de klas

 • Luisterend oor

 • Fouten maken mag zo kan je leren

 • Sterke collegialiteit, we helpen, ondersteunen elkaar waar het kan, indien nodig

 • Elkaar spontaan hulp aanbieden

 • Onvoorwaardelijk

 • Leerstof aanpassen, hulpmiddelen aanbieden, opbouwend sturen, complimenten geven, partner- en groepswerk, schoolfeest e.d.

 • Interactie tussen leerkrachten en leerlingen

Groei

Omschrijvingen
 • We waarderen elk kind zijn tempo, eigenheid en mogelijkheden

 • Om de kinderen zoveel mogelijk kansen te geven waarderen we de hulp van externen, ouders ....

 • Groeien is fouten maken, eruit leren en opnieuw proberen. Fouten maken moet om tot groei te komen

 • Als je groeit kom je tot de beste versie van jezelf

 • Kinderen moeten ontwikkelen op alle vlakken

 • Omdat het evolueren is via de doelen die we stellen op verschillende vlakken: kennis, vaardigheden, sociaal, fysiek, mentaal, behendiger, sterker ... rekening houdend met ieders persoonlijkheid en thuissituatie. Kortom: groeien in leren en leven

 • Groeien met zicht op de toekomst, ontwikkeling van ieder kind, op de Sint-Elooischool en daarbuiten

 • Kinderen moeten kansen, mogelijkheden krijgen om te groeien

 • Op hun eigen tempo kunnen evolueren

 • Het is de taak van de school om hen te leren helpen, ondersteunen om te groeien

 • Kinderen in hun totale ontwikkeling laten groeien

 • Kinderen willen we positief laten evolueren naar een ‘wijzer’ persoon (kennis, omgang, emoties ...)

Voorstel
Om goed te kunnen leren en groeien krijgen kinderen de kans om vanuit eigen talenten, op eigen tempo wijzeremensen te worden.

Acties
 • De mogelijkheid wordt geboden om een persoonlijk traject te volgen

 • Er is een fijne samenwerking met lees-, spel-, zwem- mamas, papas, oudercomité, Broederlijk Delen, rustoord (lieve mensen)

 • Bepaalde momenten bv. schoolfeest, kunnen de kinderen het beste van zichzelf laten zien

 • Groeizinnen gebruiken: het lukt je steeds beter om ...

 • Positief bevestigen, complimenten geven

 • Proces evalueren en bekrachtigen

 • Talentgericht kijken naar kinderen

 • Persoonlijke groei van het kind bespreken, niet in vergelijking met anderen

 • Rapporten en opvolgen

 • Kindcontacten en oudercontacten op vaste tijdstippen en tussendoor

 • Overleg over en bespreken van elk kind op geregelde tijdstippen en tussendoor

 • We dragen zorg voor elk kind, we geloven in elk kind, samen, als team, proberen we een kind vooruit te helpen

 • De relaties tussen de kinderen onderling zijn ook belangrijk

 • Aangepast traject (leerstof)

 • Differentiatie

 • Aandacht voor schoolrijpheid

 • Aanbieden van verschillende niveaus: rekenen, taal ...

 • We hebben van peuterklas tot de 3e kleuterklas een leerlijn (moeilijkheidsgraad) van kalenders

 • In elke klas wordt gedifferentieerd

 • Leerkrachten geven tijd aan de kinderen om te groeien

 • Zorgjuf helpt kinderen (zowel kleuter als lager)

 • Uitdaging aanbieden, hindernissen aanpakken, zelfevaluatie

 • Opbouwend bijsturen

 • Zorg

Samen

Omschrijvingen
 • Door samen te werken bereiken we meer

 • Elkaar helpen bij een activiteit, waar nodig

 • Het is fijn om samen te werken

 • Omdat kinderen groeien in een samenleving

 • Omdat je samen meer kan dan alleen

 • Om de kinderen te leren samenwerken (essentieel in het latere beroep, hobbys ... in hun totale leven)

 • Elkaar aanvullen leidt tot betere, diepere en ruimere resultaten

 • Omdat je een volledig team nodig hebt om een kind te doen groeien

 • Om er voor elkaar te zijn, elkaar te helpen, elkaar te steunen

 • Omdat je in groep moet kunnen functioneren en leren

 • Om ze klaar te maken voor een mooie samenleving

 • Een school is een gemeenschap, samen kunnen we meer: samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders

 • Samen bereik je meer dan alleen

 • Aandacht hebben voor anderen, rekening houden met elkaar

 • Om te leren omgaan met verschillende personen

 • Om van elkaar te leren

 • Om samen te leren delen, helpen, gevoelens verwoorden bij blije, droevige, boze momenten

 • Omdat je om je doel te bereiken hulp en sturing nodig hebt van anderen

Voorstel
Om goed te leren en groeien helpt samenwerken en omgaan met anders-zijn. Kennismaken en rekening houden met verschillen zorgt voor een rijke ontplooiing.

Acties
 • Er zijn regelmatig klasoverschrijdende activiteiten

 • Tijdens vrije momenten elkaar opzoeken in de leraarskamer

 • We tonen/hebben interesse in de collegas, ouders, kinderen, omgeving ...

 • Groepswerken

 • Samen spelen bevorderen, aanleren

 • Sociale vaardigheden

 • Duo-werk

 • Groepswerk

 • Projecten

 • Grotere leerlingen helpen de kleinere: schoolfeest, refter, speelplaats ...

 • In groepen werken

 • Klasoverschrijdend werken: expleuteren, bosklas, zeeklas ...

 • In team beslissingen nemen en overleggen

 • Samen bewegen: dansen, lopen, a mile a day

 • Expleuteren

 • Laagdrempeligheid, open deur

 • Positieve sfeer tussen collegas

 • Samen feest vieren, vieringen

 • Samen zingen met de hele school voor de jarige (+ foto) van de maandag sterren in de hal

 • Schoolfeest

 • Kringgesprekken

 • We hebben er oog voor dat kinderen samen op pad gaan

 • Kindcontacten, partner- en groepswerk, muzische expressie, projecten uitwerken, schoolfeest, musical, samenwerking met bejaardentehuis, lees- en spelouders, kriebelteam, oudercomité

Positief

Omschrijvingen
 • Gemotiveerd blijven (leerkrachten en leerlingen), geeft betere resultaten

 • Durf om je talenten beter te ontwikkelen

 • Het leven wordt makkelijker als je positief kijkt

 • Met een positieve instelling kan je je doel bereiken

 • Door elkaar te waarderen kan iedereen zich goed voelen in de groep

 • Positiviteit doet groeien, doet je grenzen verleggen in kleine en grote dingen

 • Positieve feedback en aandacht geeft kinderen, collegas, ouders vleugels, doet groeien

 • Eigen sterktes gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen

 • Minder druk op het kind leggen

Acties
 • Tussentijdse evaluatie: dat kunnen we al, daar bouwen we op verder

 • Positief gedrag belonen: met woorden, stickers ...

 • Kinderen motiveren

 • Kinderen duidelijk maken dat fouten maken mag als ze bereid zijn er iets uit te leren

 • Inzet is belangrijker dan resultaat

 • Kinderen leren om positief, met respect en waardering naar elkaar te kijken

 • Positieve commentaar op rapporten

 • We gebruiken maar groeizinnen(het lukt je steeds beter om ...)

 • Door positief te kijken: gemakkelijker vooruit, meer zelfvertrouwen krijgen

 • Door positief te kijken gaat alles veel makkelijker

 • Omdat kinderen al genoeg negatieve opmerkingen krijgen

 • Een woordje uitleg geven bij taak of toets

 • Luisteren naar ... en rekening houden met het kind

 • Kind van de dag, complimenten geven, stickers kleven

Voorstel
Om goed te kunnen leren en groeien doet positief kijken ons kansen en mogelijkheden ontdekken om het eens op een andere manier aan te pakken.